Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie: UCZEŃ -TWÓRCĄ PRZYSZŁOŚCI


UCZEŃ -TWÓRCĄ PRZYSZŁOŚCI

W naszym gimnazjum prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. „Uczeń – twórcą przyszłości” realizowanego przez Gminę Szczebrzeszyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2014/2015. W ramach zadania realizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnej, jak również laboratorium przyrodnicze. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego oraz rozwijających zainteresowania.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu były dla uczniów niebywałą okazją, by rozwijać swoje kompetencje i doskonalić umiejętności niezbędne do uzyskania wyników edukacyjnych, które kształtować będą ich przyszłość.
Projekt pn. „Uczeń – twórcą przyszłości” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Sprawozdanie z wyjazdu do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie w ramach projektu pn. „Uczeń – twórcą przyszłości”

 

DSCN9756
DSCN9992
DSCN9995
DSCN9994
bio
DSCN9737
DSCN9739
DSCN9743
DSCN9740
DSCN9951

DSCN9960